Vé đã đặt và thanh toán không thể đổi và các vé hủy sau khi đã thanh toán sẽ không thể hoàn